Inici

Ciutadania
Ocupació i Benestar
Territori
Educació i cultura
Justícia Social
Cada acció que es duu a terme per cada bloc té un estat associat (representat amb una icona) depenent del grau de desenvolupament en el qual es trobi. Aquesta és la llegenda dels diferents estats:

Per iniciar
0%

En estudi
més gran de 0%
i més petit de 33%

En execució
més gran de 33%
i més petit de 99%

Finalitzat
100%
 


Ciutadania

El Bon Govern republicà ha d’estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Potenciarem l’interès general per sobre dels interessos particulars o de grups. Preservarem la integritat de l’espai públic, vetllant per la salvaguarda dels serveis a la ciutadania tot garantint la igualtat d’oportunitats.

Per això totes les propostes que presentem en aquest programa es basen en els següents pilars fonamentals: la transparència, la participació i la cooperació:

  • Consolidarem els pressupostos participatius
  • Reorganitzarem la Policia Local
I també:

13.34% Ètica i transparència

33% Consolidar els pressupostos participatius.

0% Elaborar un codi ètic i de conducta de càrrecs electes, personal directiu i càrrecs de confiança.

33% Publicar periòdicament la informació sobre els esdeveniments del govern i l’agenda pública.

33% Realització d’infografies per tal que la ciutadania pugui fiscalitzar la tasca del govern.

33% Convocar audiències públiques on avaluar, conjuntament amb la ciutadania, l’estat dels projectes i les possibles desviacions pressupostàries.

33% Facilitar la rendició de comptes davant la ciutadania en relació al PAM.

0% Implementar la centralització de les compres de l’Ajuntament.

66% Crear un registre ciutadà per fomentar la participació a títol individual en els processos de decisió de la vila.

0% Transformar els Consells Municipals en òrgans de participació i decisió real.

0% Aprovar un nou ROM que permeti la màxima participació de la ciutadania en els òrgans de decisió de la nostra vila.

0% Impulsarem i normalitzarem l'ús de clàusules socials en els concursos i processos d'adjudicació de contractes públics.

0% Treballarem i cooperarem amb entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a l'hora de desenvolupar les activitats financeres de l'Ajuntament.32% Comunicació

66% Crear el Pla de Comunicació Municipal.

33% Pla de possicionament On-line.

33% Crear i desenvolupar la 'marca' de poble.

33% Definir una política clara de comunicació municipal amb la utilització de les TIC en l’àmbit de la comunicació i la participació.

0% Desenvolupar estratègia de dades obertes.

33% Reforçar el butlletí municipal.

0% Crear un portal web que integri tots els mitjans de comunicació municipals.

66% Millorar l’accessibilitat i amigabilitat de la pàgina web de l’Ajuntament.

33% Incentivar la participació ciutadana als plens mitjançant les xarxes socials.

66% Crear un canal de Telegram i WhatsApp per difondre informació d’interès municipal i enviar incidències.

66% Promoure xarxes gratuïtes de WIFI a llocs específics del municipi.

33% Col·locar pantalles digitals informatives en diversos punts del municipi.

33% Crear el Pla Estratègic de Sistemes d’Informació.

33% Iniciar l’estudi del Pla Smart City.

Ocupació i Benestar

El correcte desenvolupament econòmic, amb criteris socials, és un imperatiu que ens imposem per aconseguir un major nivell de benestar per a tots els ciutadans del nostre municipi.

Ens cal un creixement econòmic sostenible que repercuteixi per igual a tothom. En aquest sentit, és important treballar plegats amb tots els actors implicats. El model de comerç que volem és el de proximitat i responsabilitat social, un model arrelat a la trama urbana, modern i obert als canvis. Necessitem un model comercial potent, dinàmic i atractiu.

Apostem també per retornar els superàvits a la ciutadania en forma de millors serveis públics, executant inversions prioritàries. Som ferms defensors de la gestió pública, però sobretot creiem que és prioritari recuperar el control en la gestió dels serveis municipals, posant l’interès general per sobre de qualsevol interès particular.

Seguim tenint una important activitat agrària que cal ajudar per a garantir la seva viabilitat, acompanyant-la en la recerca d’ajudes i en l’aplicació de noves tecnologies aplicades al sector agrari.

Les accions a tirar endavant, són:

  • Crearem una marca que ens identifiqui com a poble
I també:

42% Política Econòmica i Financera

0% Avançar en el model de fiscalitat progressiva en els impostos.

0% Desenvolupar una tarifació social en taxes i preus públics amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.

0% Aplicar incentius fiscals a autònoms i empreses de nova creació amb l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball.

0% Aplicar incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.

0% Impulsar un sistema de pagament flexible dels impostos i taxes.

0% Establir mecanismes per facilitar la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució dels pressupostos municipals.

0% Fer una Valoració de Llocs de Treball dels empleats públics.

0% Millorar el procés de pressupost participatiu.

0% Realitzar auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis i en el compliment de les condicions contractuals.

0% Promoure processos d’internalització de serveis quan, fruit d’una diagnosi tècnica i econòmica prèvia, comprovem que la prestació directa és la millor opció.86% Sistemes Agraris

0% Protegir els espais agraris que permetin el desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva.

0% Facilitar acords entre agents públics i privats per posar en marxa nous projectes de producció agrària de proximitat.

0% Promoure el consum de productes de la terra, autòcton i de temporada, mitjançant el mercat setmanal i altres canals que es puguin impulsar.

0% Crear un pla local de manteniment de camins i accessos rurals per facilitar l’accés a la maquinària agrícola.

0% Facilitar la cerca de finançament pels avenços tecnològics en el món agrícola.

0% Incorporar l’espai agrari com un equipament més del municipi.

0% Instal·lar panells informatius a prop de les zones agràries amb informació del cultiu.65% Empresa, Indústria i Serveis

0% Contribuir a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia social i solidària.

0% Prioritzar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics.

0% Promoure l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi.

66% Fomentar la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa d’un entramat econòmic local.

33% Desenvolupar una política per ajudar a la creació d’espais de cotreball al municipi.

66% Potenciar l’ús d’energies renovables incentivant-lo en habitatges i centres de treball.

0% Establir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi.

0% Cooperar amb entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a l’hora de desenvolupar activitats financeres.

0% Potenciar les empreses d'inserció i integració laboral per a persones vulnerables i discapacitades.

0% Modernitzarem els polígons industrials existents.

0% Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector, així crear i impulsar clusters.65% Treball, pensions i economia social

66% Garantir l’orientació intensiva en les polítiques d’ocupació com a instrument per empoderar les persones.

66% Potenciar els plans locals d’ocupació complementant-los amb un itinerari formatiu.

66% Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, sobretot: joves, dones i més grans de 45 anys.

33% Durem a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals.34% Comerç

0% Fomentar formació a la xarxa del comerç local.

0% Dinamitzar el comerç mitjançant accions especifiques que donin un impuls a les vendes i ajudi a crear flux de clients a les zones amb comerços (Ex: pista de gel sintètic).

0% Obrir una oficina d’atenció a l’emprenedor i l’empresari.

0% Elaborar i aplicar programes de sensibilització sobre la funció social del comerç.

0% Estudiar els convenis vigents i assegurar el repartiment equitatiu de les subvencions amb la finalitat d’estimular i donar suport als sectors emprenedors i a l’ocupació.

0% Promoure la policia de proximitat per tal de millorar la seguretat dels comerciants i clients.

0% Incentivar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.

0% Vetllar per una correcta utilització de l’aparcament en les zones amb restricció.

0% Promoure la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb una atenció especial a les illes de vianants.

0% Crear un distintiu local per a les botigues que ofereixin producte de proximitat local i treballar per aconseguir el màxim possible de comerços puguin lluir aquet distintiu.

0% Crear Xarxa dels comerciants, productors locals, associacions i regidoria per facilitar la intercomunicació i per treballar conjuntament per la dinamització del comerç.

0% Crearem una marca comercial i de promoció propia i treballarem amb els comerciants per crear productes nous que ens identifiqui com a municipi.

0% Vetllar per l’entorn físic (WC, accesibilitat…) on es desenvolupa el Mercat Setmanal Municipal.

0% Crear diferents campanyes de dinamització del Mercat Setmanal Municipal.43% Turisme

0% Crear el Consell Sectorial de Turisme.

0% Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística de la vila.

0% Afavorir la integració dels diferents esdeveniments locals dins l’oferta turística del municipi.

0% Ampliar i millorar la xarxa de camins o vies verdes.

0% Potenciar el turisme cultural vinculat a les manifestacions culturals del municipi.

0% Apostar per la instauració d’equipaments de turisme rural.

33% Potenciar el turisme natural, mitjançant la consolidació i ampliació de les rutes de senders (senyalització d’una via per a BTT i creant tracks GPS dels principals senders i pistes de BTT al nostre entorn natural).

0% Instal·lar punts informatius als principals monuments i atractius turístics.

0% Millorar la visualització i difusió del municipi com a destí turístic als mitjans específics especialitzats en turisme i al públic en general.

0% Col·laborar amb els historiadors locals per tal de mantenir la memòria històrica i oferir una millor oferta turística i de coneixement.

33% Crear projecte per potenciar el turisme de qualitat al parc de l'Hostal del Fum .

0% Impulsar el Pla Estrategic de Turísme municipal a partir de les potencialitats culturals, patrimonials, naturals i econòmiques existents.

33% Crear producte de turisme industrial amb la col·laboració de les empreses del nostre poble i amb l’ajuda de XATIC.45% Consum

0% Fomentar el consum responsable, sobre la base de criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental i socioeconòmica.

0% Promoure convenis de col·laboració per controlar les activitats en les quals s’evidenciïn situacions que posin en risc la seguretat i la qualitat del servei, vetllant pels drets i deures dels/lesconsumidores.

0% Fomentar el diàleg permanent amb les organitzacions empresarials i professionals per impulsar el codi de bones pràctiques i lahesió a l’arbitratge.

0% Promoure tallers i xerrades als mercats no sedentaris per fomentar el coneixement de drets i deures de les persones consumidores.

0% Redacció i promoció d’un programa de xerrades a les escoles per educar els joves per tal que segueixin pautes de consum responsable en tots els àmbits.

Territori

Treballem per un municipi respectuós amb el medi natural, que faci una utilització racional del territori i que conjugui el desenvolupament amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i rural i la qualitat de vida de generacions presents i futures.

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, l’acció principal des de l’Ajuntament no pot ser una altra que la protecció de l’habitatge i garantir-ne l’accés. L’habitatge és un dret i una necessitat. També cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’administració local hi pugui intercedir.

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la sanció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.

Fixem les següents prioritats:
  • Implantarem l’ús d’energies renovables als edificis municipals
  • Canviarem el sistema de recollida de residus
  • Feminitzarem l’espai públic
  • Obrirem l’Oficina d’habitatge local
I també:

4% Sostenibilitat

0% Implantar l’ús d’energies renovables als edificis municipals.

0% Organitzar mercats i/o fires periòdiques de consum de km0 promocionant els productors locals.

0% Proposar al Consorci del Parc Agrari de Gallecs augmentar la protecció i incentivar el cultiu de productes tradicionals de la zona.

0% Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni natural i dels boscos, horts i camps de la vila com a element que configura la identitat local i d’atractiu turístic.

0% Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals.

0% Recuperar l’entorn de la Riera de Caldes amb criteris d’integració i protecció de l’ecosistema.

0% Implantar la recollida porta a porta de tots els residus, eliminant els contenidors del carrer.

0% Estudiar la viabilitat de municipalitzar el servei de recollida de residus.

0% Construcció d’un pas per a vianants a l’Avinguda dels Països Catalans que connecti el barri de Can Parera amb el nucli urbà del municipi.

0% Realitzar campanyes gratuïtes en col·laboració amb els veterinaris per facilitar la creació del cens d’animals domèstics.

0% Formar els treballadors de la policia local en la sensibilització i gestió de casos de recollida, accidents i maltractaments d’animals.

0% Emprar mètodes no agressius pel control d’aus.

0% Millorar els serveis de neteja de via pública i d’equipaments en tots els barris.

0% Abordar de manera urgent actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica i informar sobre l’estat de l’aire.

0% Instal.lar una estació que analitzi i monitoritzi la qualitat de l'aire de la vila

0% Estudiarem la re-municipalització dels diferents serveis d'abastament d'aigua.

0% Dissenyar un programa per erradicar l'ús de plàstics d'un sol ús a la nostra vila.

0% Promourem que les empreses afincades a la nostra vila, deixin d'utilitzar plàstics d'un sol ús i adoptin mesures de protecció del medi ambient.4% Urbanisme i Espai Públic

0% Feminitzar l’espai públic.

0% Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà, rehabilitació de façanes i enjardinaments.

0% Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura viària i de serveis.

0% Crear el Consell Municipal d’Urbanisme amb la participació de representants de tots els barris de la vila.

0% Dissenyar, d’acord amb el veïnatge de cada barri, un pla d’urbanització per als barris no urbanitzats.

0% Incidir en barris que tenen mancances bàsiques.

0% Treballar en la supressió de les barreres arquitectòniques a l’espai urbà.

0% Revisar el POUM amb els nous criteris aportats per la Cambra de Comerç.42% Habitatge

0% Obrir Punt d'Informació d’habitatge local.

33% Construir allotjaments d’emergències.

0% Iniciar construcció d’Habitatge de protecció de lloguer públic.

0% Garantir la qualificació dels habitatges protegits en el temps.

0% Promoure les iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social.

0% Elaborar el Protocol Municipal d’Inspecció i Detecció d’Habitatges Buits.

0% Imposar sancions econòmiques a les empreses energètiques per talls de subministrament sense notificació prèvia.

0% Redactar una Ordenança Municipal que permeti detectar pisos buits propietat d’entitats bancàries i aplicar-hi una taxa per pis lliure així com la possibilitat d’imposar sancions econòmiques.

0% Potenciar els models alternatius a l’accés i tinença d’habitatge que en la seva majoria ofereixen un cost molt menor als models imperants en l’actualitat.43% Seguretat

0% Reorganitzar la Policia Local.

0% Redactar el Pla Director de la Policia Local per tal d’adaptar el seu funcionament a les necessitats actuals i futures de la vila.

0% Elaborar un reglament intern de la Policia Local.

0% Elaborar un Pla Local de millora de punts negres i punts conflictius.

0% Instal·lar càmeres de seguretat a zones de la vila amb una alta concentració de fets delictius.

0% Oferir formació en la mediació, resolució de conflictes i la convivència a tot el personal laboral i funcionari.

0% Millorar la vigilància policial presencial en aquelles zones del municipi amb un índex alt de criminalitat.

0% Acordar un pla especial de col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra durant els períodes de festivitats.

0% Promoure la policía de proximitat per tal de millorar la seguretat dels comerciants i clients.4% Transport i Mobilitat

0% Ordenar, regular i millorar les zones d’aparcament per tal de fomentar l’activitat comercial.

0% Crear “illes” d’aparcament mitjançant acords amb propietaris de terrenys propers al centre del poble.

0% Acordar un conveni de cessió de l’Avinguda Catalunya per tal de poder desenvolupar el projecte de transformació d’aquesta via en un veritable eix urbà.

0% Reordenar els carrers Can Falguera i Can Riera per tal de millorar la mobilitat d’aquests barris.

0% Optimitzar els temps dels semàfors a favor dels vianants.

0% Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.

0% Senyalitzar camins segurs a totes les escoles des dels diferents barris de la vila.

0% Limitar la velocitat màxima creant zones de prioritat per a vianants.

0% Redistribuir la mobilitat de vehicles de gran tonatge per evitar que circulin per carrers cèntrics.

0% Implementar senyals acústics als semàfors de vianants.

0% Fer un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport públic.

0% Negociar amb l’òrgan competent la implantació de més parades al llarg del recorregut de la línia nocturna N70 en el seu pas pel municipi.

0% Construir aparcaments repartits estratègicament i millorar la senyalització per a bicicletes.

0% Instar a la Generalitat a incloure el nom del municipi a la senyalització viària a les diferents vies d’entrada al municipi.

0% Millorar els horaris i les rutes actuals del bus urbà i fer un estudi d’implementació del TAD (transport a demanda).

0% Aprofitar un futur arranjament de la Rambla del Sol / Arquitecte Falguera per millorar el carril bici existent connectant així els barris del nord amb els centre urbà via transport sostenible com bicicleta o VMP.

0% Millorar la senyalització viaria.

0% Resoldre la necessitat de transformar el gual de Sant Roc en un pont.

0% Instal·lar bol·lards retràctils a la zona de vianants del centre lliurant comandaments a distància per les veïnes i veïns.

Educació i Cultura

La cultura és un gran eix vertebrador i una eina de transformació per crear una societat mes justa, integradora i d’acollida.

Volem reforçar la cultura de Palau-solità i Plegamans per aconseguir un mes gran arrelament al poble.

Els municipis republicans son educadors en valors cívics.

Creiem que l’educació és fonamental per esdevenir persones lliures amb esperit crític, i una garantia de cohesió social si és inclusiva.Proposem una educació a l’abast de tothom que ens faci avançar cap a una societat mes justa, igualitària i feminista.

Dins d’aquest àmbit de treball durem a terme les següents actuacions prioritàries:
  • Finançarem la socialització de llibres d’educació primària
  • Farem una aposta decidida per la festa del Guirigall

0% Educació

33% Revisar les zones d’adjudicació dels centres educatius per tal que es compleixin criteris socials.

0% Reforçar l’orientació en les diferents etapes de l’educació obligatòria a través de, per exemple, els tastets d’oficis i les xerrades d’exalumnes.

0% Orientar a les etapes post-obligatòries, indicidint especialment en l’Escola d’Adults i el Palau Avança.

33% Promoure les activitats educatives interescolars.

0% Ampliar l’oferta d’aprenentatge de llengües i potenciar les parelles lingüístiques.

66% Formar en coneixements locals als i les mestres i professors.

0% Fomentar l’obertura de centres escolars al municipi i d’equipaments municipals a les escoles.

0% Impulsar un projecte educatiu de gestió dels patis de les escoles d’educació primària i secundària conjuntament amb els agents de la comunitat educativa.

0% Cooperar amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat amb necessitats educatives especials, en totes les etapes educatives.

0% Formar la comunitat educativa en mediació.

0% Promoure els grups d’estudi a les aules habilitades per estudiants.

33% Crear borses de repàs per a les persones que ho desitgin.

0% Crear una convocatòria anual de beques d’estudi i treball per als estudiants.

66% Establir un projecte d’educació pel coneixement del nostre municipi.

0% Aplicar la tarifació social en els preus de les Escoles Bressol i l’Escola de Música.

0% Dotar de rellevància i estructura el Consell Escolar Municipal com a ens indispensable per a l’educació dels infants i joves.

33% Ampliar i dotar l’Escola d’Adults d’una millor infraestructura per tal d’ampliar l’oferta de places.

0% Garantir el coneixement del català per part dels treballadors públics.

0% Vetllar perquè el català sigui la llengua prioritària dels mitjans de comunicació públics del municipi.

0% Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a la llengua catalana.

0% Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques i culturals.

0% Incentivar els programes d’acolliment lingüístic en català.

33% Finançar la socialització de llibres d’educació primària.33% Cultura

33% Apostar decididament per a la festa del Guirigall.

66% Materialitzar la construccio de la Biblioteca Municipal de Palau-solità i Plegamans

33% Reestructurar el Centre Cívic garantint l’accés a totes les entitats i fomentant-ne l’ús obert a tota la ciutadania.

0% Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals.

0% Vetllar per possibilitar l’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics.

33% Fomentar i donar suport a les manifestacions de la cultura popular i tradicional.

0% Crear una oferta formativa destinada a les entitats per fomentar-ne el desenvolupament i l’autosuficiència.

0% Promoure i garantir la continuïtat del teatre estable, amb abonaments de temporada i creant un abonament en xarxa amb municipis veïns.

0% Programar una agenda d’actes i esdeveniments culturals a l’aire lliure, promocionant els espais oberts i de qualitat.

33% Fomentar el treball en xarxa de les entitats.

66% Fomentar les fires tradicionals i artesanes contribuint a la creació d’una marca local de productes de qualitat amb D.O.

0% Establir exempcions fiscals per als comerços i indústries relacionades amb l’activitat cultural.

66% Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital.

0% Crear una xarxa de col·laboració entre els establiments de restauració local i les activitats culturals municipals.

33% Fomentar la creació de festes i actes recuperant la història del poble.

0% Vetllar per la preservació i difusió del patrimoni material i immaterial existent en les seves diferents formes.

0% Potenciar la creació cultural a l’escola, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional.

33% Promoure l’expressió de les diferents cultures existents a la vila i la seva interrelació.

0% Revisar l’actual format del Mercat Medieval per tal d’adaptar-lo a la història del municipi.

33% Instal·lar mobles al carrer per agafar i deixar llibres lliurement.

0% Adequar a la normativa vigent el sistema de tramoies del teatre.

66% Potenciar el Festival FanCon (Festival Internacional d’Oci Alternatiu).

0% Crear el Dia de la Cultura, reconeixent les aportacions a la cultura del municipi.

0% Crear el cap de setmana cultural de les entitats des de l’autogestió de les mateixes.

0% Crear tallers de música i moviment per a persones amb necessitats educatives especials.

0% Potenciar l’ús de la música per millorar la qualitat de vida de la gent gran.

0% Regular els horaris i els espais d’assaig de les entitats musicals.

33% Realitzar un Festival de Cinema Infantil en català.

33% Crear exposicions temporals i permanents en diferents espais per potenciar i visibilitzar als artistes locals.

33% Recuperar i organitzar de forma periòdica la “Història del nostre Poble”.

0% Millorar i digitalitzar l’arxiu municipal.76% Patrimoni

33% Vetllar per la Comanda Templera de Santa Magdalena.

33% Recuperar l’edifici de la Cooperativa Agrària.

33% Redactar un pla d’usos dels diferents espais municipals per treure’n el màxim profit de cada equipament públic.

66% Rehabilitació Torre Folch i usos

33% Recuperació Masia de Can Maiol.

0% Valorar diferents concessions públiques de les diferents masies de titularitat municipal.

0% Vetllar pel bon ús de la rehabilitada Masia de Can Falguera.

Justicia Social

Un poble viu i amb futur és aquell que treballa per la justícia social, la diversitat, la cohesió i el feminisme. Les persones són la prioritat d’un bon govern i per a la nostra candidatura aquest és el principal objectiu.

Calen polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics per a totes les persones, per sobre dels interessos dels oligopolis.

Els municipis republicans entenem la progressivitat fiscal com una eina de redistribució que garanteix l’accés universal als serveis públics.

La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, on es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i de presa de decisions. El bon govern ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional evitant qualsevol discriminació. Els ajuntaments, que són la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, han de fer del municipi un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones. Els ajuntaments han de ser la punta de llança per tal de destruir la bretxa jurídica que actualment dona cobertura per acció o omissió a les agressions que pateixen les dones en qualsevol àmbit de la societat, postulant modificacions contundents del codi penal, la llei d’enjudiciament criminal, la llei del menor, la llei de relacions laborals, el codi civil i la resta del corpus jurídic.

Treballarem des de l’Ajuntament per a eradicar l’exclusió social i construir una societat millor mitjançant les següents propostes:

34.23% Feminisme

66% Actualitzar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament.

0% Redactar el Pla d’Igualtat del Municipi.

66% Lluitar per l’eradicació de la violència masclista mitjançant la prevenció i l’atenció a les dones, en col·laboració amb el SIAD.

33% Impartir tallers destinats a sensibilitzar i prevenir la violència masclista entre el col·lectiu jove.

66% Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals.

0% Reconèixer i visibilitzar la contribució de les dones als municipis en qualsevol reconeixement públic.

0% Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.

0% Dissenyar una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin solitud i abandonament.

0% Assessorar a les dones que treballen en la cura de la llar i atenció a les persones.

0% Implementar el protocol contra la violència masclista en els espais d'oci.12% Joventut

0% Promoure una convocatòria pública per a jovesper participar en projectes de cooperació i desenvolupament.

0% Impulsar la creació de la “Brigada Jove” per conscienciar sobre el civisme.

33% Organitzar assemblees públiques periòdiques entre el jovent i el govern municipal.

0% Desenvolupar polítiques d’habitatge social amb la intenció d’afavorir el procés d’emancipació (donar incentius fiscals i/o ajuts als joves).

0% Oferir un servei d’assessorament al jovent emprenedor dins d’un nou espai de co-working.

0% Promoure la inserció laboral de joves entre 16 i 30 anys que estiguin en situació d’atur amb les corresponents formacions.

33% Crear polítiques que fomentin el desenvolupament cultural dels joves.

33% Impulsar la creació d’activitats de lleure i oci per a joves durant el període de vacances.

0% Generar, dins del concurs d’emprenedoria, una categoria especial pel jovent.

0% Crear un estudi de demanda de mobilitat enfocat a les necessitats del jovent.67% Ciutadania i Diversitat

0% Formar el personal administratiu per assegurar la correcta recepció de la nova ciutadania.

0% Oferir un servei i guia de benvinguda a la nova.

0% Donar a conèixer els serveis d’acompanyament a l’homologació de títols acadèmics.

0% Dur a terme programes específics per a la inserció laboral de les persones reagrupades, en especial, de les dones.

0% Crear plans de formació per a famílies per tal de facilitar que aquestes puguin donar suport als seus fills i filles en l’aprenentatge acadèmic.

0% Promoure el voluntariat educatiu format, especialment, pels col·lectius d’infants, joves i docents.

0% Potenciar els equipaments municipals i els mitjans de comunicació públics locals com a espais de trobada intercultural.

0% Prohibir l’exhibició de simbologia religiosa en els espais municipals.

0% Espai laic per al comiat dels difunts.

0% Garantir que hi hagi zones de l’espai públic on els infants puguin jugar i desenvolupar-se en llibertat i autonomia.

0% Potenciar la taula local de la infància.

0% Desplegar serveis dirigits a la infància i l’adolescència que abordin problemes socioemocionals, conductuals i d’habilitats acadèmiques.

0% Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb necessitats educatives especials.

33% Commemorar les diades relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+ a través d’actes institucionals i/o activitats públiques.

0% Obrir un Servei d’Atenció Integral (SAI) per atendre les persones que hagin patit alguna discriminació per motius d’orientació sexual o identitat de gènere.

0% Donar suport i dinamitzar l’associacionisme LGTBIQ+ local.

33% Garantir una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere.

0% Garantir que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüin a la diversitat familiar i la identitat de gènere.

33% Promoure accions orientades a prevenir i combatre l’assetjament LGTBIQfòbic.

0% Incorporar fons documental i material sobre diversitat sexual i de gènere a la nova biblioteca municipal.89% Salut

0% Realitzar accions destinades als diferents col·lectius del municipi en la promoció d’hàbits de vida saludable i prevenció de malalties.

0% Impulsar campanyes d’educació sexual, planificació familiar i prevenció de Malalties de Transmissió Sexual.

0% Fomentar hàbits d'alimentació saludable.

0% Donar continuïtat al programa de prevenció de drogues intentant cobrir les noves necessitats detectades.

0% Elaborar el pla de salut municipal amb la participació dels agents implicats.

0% Donar suport a les persones amb malalties mentals, trastorns d’aprenentatge i als seus familiars.

0% Realitzar campanyes de tinença responsable d’animals de companyia.

0% Eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut.

0% Seguir les campanyes de prevenció de malalties (relació amb l’ICS).

0% Negociar amb el Departament de Salut de la Generalitat la possibilitat de disposar del Centre d’Atenció Primària obert les 24 hores del dia.34.45% Benestar Social

33% Crear allotjaments d’emergència per actuar en casos d’urgència social.

0% Elaborar un pla local d’inclusió social.

0% Adaptar la xarxa bàsica d’atenció social primària als nous requeriments.

0% Garantir el cobriment de les necessitats bàsiques de tota la ciutadania.

0% Potenciar els serveis de finestreta única per a l’abordatge de situacions de vulnerabilitat.

0% Redactar programes de seguiment i de reinserció social i laboral.

0% Potenciar els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i persones amb discapacitat.

0% Tractar l’envelliment actiu i augmentar els recursos sociosanitaris en el cas que sigui necessari.

0% Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament.

0% Impulsar polítiques que afavoreixin la relació entre la gent gran i la gent jove (xarxa de voluntariat actiu).

0% Potenciar l’atenció domiciliària i la teleassistència.

0% Aplicar programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers les persones grans i les persones amb discapacitat.

0% Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.

0% Adaptar els edificis, parcs i instal·lacions municipals per a les persones amb necessitats especials i mobilitat reduïda, oferint espais adaptats.

0% Oferir activitats adaptades a persones amb necessitats específiques que promoguin la inclusió.

0% Promoure que part dels ingressos recaptats per sancions siguin destinats a programes socials.

0% Assegurar el recompte de famílies per sota del llindar de la pobresa amb l’objectiu de garantir una atenció prioritària.

0% Impulsar campanyes d’aprofundiment en valors cívics del segle XXI.

0% Aplicació progressiva de la Reforma Horària (Xarxa de Pobles i Ciutats per la Reforma Horària).21% Esports

0% Garantir què les famílies amb pocs recursos puguin accedir a l’esport federat.

0% Fomentar les competicions esportives de caràcter popular.

0% Realitzar un estudi de viabilitat per un complex esportiu amb piscina municipal.

0% Implantar un nou model d’esport escolar a través d’un programa d’educació en l’esport (“Som amics no rivals”).

0% Realitzar campanyes de promoció de la pràctica esportiva entre l’alumnat d’educació secundària per a la creació i foment d’hàbits saludables.

0% Dotar el Consell Municipal d’Esports d’una funcionalitat per crear i promoure noves activitats esportives pel municipi.

0% Posar en marxa programes que fomentin l’activitat física i l’esport per a persones amb necessitats educatives especials.

0% Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics on es lligui l’activitat física i el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.

0% Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania.

0% Condicionar un circuit perimetral per al footing o running al Parc de l’Hostal del Fum.

0% Promocionar la pràctica esportiva al col·lectiu de la gent gran.

0% Disposar d’un espai municipal per a la pràctica d’atletisme.

0% Incorporar mesures d’accessibilitat als equipaments esportius municipals per a persones amb mobilitat reduïda.

0% Fomentar i reconèixer institucionalment l’esport de base femení.

33% Replantejament del complex esportiu Can Falguera.32% Cooperació i solidaritat

0% Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals.

0% Adherir-se a la Xarxa de Compra Pública Ètica.

0% Destinar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional.

0% Impulsar el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupament dels països d’origen de la població nouvinguda.

0% Crear un espai de participació ciutadana amb les entitats de caràcter social i solidari del municipi.